Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 78. Sa-mu-ên Xức Dầu Cho Đa-vít Làm Vua - (1Sa-mu-ên 16:1-13)  


78. SA-MU-ÊN XỨC DẦU CHO ĐA-VÍT LÀM VUA

(1Sa-mu-ên 16:1-13)


Câu Gốc:

" Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng." (1Sa-mu-ên 16:7)


Điền vào chỗ trống:

1. "Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem; vì trong vòng các con trai người, ta đã ___________ một người làm vua." (1Sa-mu-ên 16:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Sa-mu-ên làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình, và đi đến Bết-lê-hem. " (1Sa-mu-ên 16:4)

    Đúng hay Sai?

3. " Người cũng dọn Y-sai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế." (1Sa-mu-ên 16:5)

    Đúng hay Sai?

4. Y-sai biểu bảy con trai mình đi qua trước mặt Sa-mu-ên như vậy; thì Sa-mu-ên nói cùng Y-sai rằng: "Đức Giê-hô-va đã chọn một người trong chúng nó." (1Sa-mu-ên 16:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Đoạn, Sa-mu-ên nói cùng Y-sai rằng: Hết thảy con trai ngươi là đó sao? Y-sai đáp rằng: Hãy còn đứa con (trưởng/ út), nhưng nó đi chăn chiên." (1Sa-mu-ên 16:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Vậy, Y-sai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch, và hình dung tốt đẹp. " (1Sa-mu-ên 16:12)

    Đúng hay Sai?

7. "Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ấy là nó; hãy đứng dậy xức dầu cho nó." (1Sa-mu-ên 16:12)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Sa-mu-ên lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, Thần của Đức Giê-hô-va cảm động (Gie-sê/ Đa-vít). " (1Sa-mu-ên 16:13)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)