Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 79. Đa-vít và Gô-li-át - (1Sa-mu-ên 17:1-52)  


79. ĐA-VÍT VÀ GÔ-LI-ÁT

(1Sa-mu-ên 17:1-52)


Câu Gốc:

Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta." (1Sa-mu-ên 17:47)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Dân Phi-li-tin đứng trên núi phía nầy, còn Y-sơ-ra-ên đứng trên núi phía kia (trũng/ hồ) phân cách họ." (1Sa-mu-ên 17:3)

2. "Bấy giờ, có một người lực sĩ từ trại quân Phi-li-tin mà ra, tên là (Phi-líp/ Gô-li-át) quê ở Gát; bề cao người sáu thước một gang." (1Sa-mu-ên 17:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Người Phi-li-tin lại còn nói rằng: Phải, ngày nay ta thách lời nầy cho đội ngũ Y-sơ-ra-ên: Hãy khiến một người ra, đặng chúng ta đấu địch cùng nhau." (1Sa-mu-ên 17:10)

    Đúng hay Sai?

4. Sau-lơ và cả Y-sơ-ra-ên nghe những lời của người Phi-li-tin, thì lấy làm vui mừng và háo hức lắm. (1Sa-mu-ên 17:11)

    Đúng hay Sai?

5. "Đa-vít thưa với Sau-lơ rằng: Xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Phi-li-tin kia! Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn." (1Sa-mu-ên 17:32)

    Đúng hay Sai?

6. "Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít, đội cái mão đồng lên đầu người, và mặc áo giáp cho người." (1Sa-mu-ên 17:38)

    Đúng hay Sai?

7. Đa-vít mặc những quân trang đó vừa vặn và người mặc chúng ra trận. (1Sa-mu-ên 17:39)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Cầm một cây (sậy/ gậy), lựa dưới khe năm (cục đá/ con cá) bóng láng, để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Phi-li-tin." (1Sa-mu-ên 17:40)

9. "Người Phi-li-tin nói cùng Đa vít rằng: Ta há là một (con chó/ con thỏ) nên ngươi cầm gậy đến cùng ta? Người Phi-li-tin bắt danh các thần mình mà rủa sả Đa-vít," (1Sa-mu-ên 17:43)

10. "Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh (Đức Giê-hô-va/ đức vua) vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục." (1Sa-mu-ên 17:45)

11. "Đa-vít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, (trượt/ trúng) nơi trán người Phi-li-tin." (1Sa-mu-ên 17:49)

12. "Như vậy Đa-vít (bắn/ thắng) được người Phi-li-tin bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay." (1Sa-mu-ên 17:50)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)