Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 80. Tình Bạn Của Đa-vít và Giô-na-than - (1Sa-mu-ên 20)  


80. TÌNH BẠN CỦA ĐA-VÍT VÀ GIÔ-NA-THAN

(1Sa-mu-ên 20)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời." (1Sa-mu-ên 20:42)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đa-vít trốn khỏi Na-giốt trong Ra-ma, đến cùng Giô-na-than, mà nói rằng: Tôi đã làm chi, tội ác tôi là gì? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh, mà người toan hại mạng sống tôi?" (1Sa-mu-ên 20:1)

    Đúng hay Sai?

2. "Đa-vít tiếp rằng: Mai là ngày mồng một, tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua. Hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba." (1Sa-mu-ên 20:5)

    Đúng hay Sai?

3. "Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt, thì hãy nói cùng người rằng: Đa-vít có cố nài xin tôi cho nó đi về Giê-ru-sa-lem, quê hương nó, vì đó cả nhà nó dâng của lễ hằng năm." (1Sa-mu-ên 20:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Nếu người đáp: Tốt, thì kẻ tôi tớ anh sẽ được bình yên. Còn nếu người (vui mừng/ nổi giận), thì hãy biết rằng người định ý hại tôi." (1Sa-mu-ên 20:7)

5. "Còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, và anh sẽ đi (giận dữ/ bình yên). Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Giô-na-than cách nặng nề! Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng anh, như Ngài đã ở cùng cha tôi!" (1Sa-mu-ên 20:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. Giô-na-than chẳng khiến Đa-vít thề vì người chẳng thích Đa-vít. (1Sa-mu-ên 20:17)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

7. "Giô-na-than tiếp rằng: Mai là ngày mồng một, sự vắng mặt anh người ta ắt sẽ thấy; vì chỗ anh sẽ ______________. Ngày mốt, chớ quên đi xuống mau đến nơi anh đã ẩn ngày trước, là ngày định làm việc, và anh sẽ đợi gần bên ___________ ___________ Ê-xe." (1Sa-mu-ên 20:18-19)


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Tôi sẽ bắn ba (cái lao/ mũi tên) về phía hòn đá đó dường như tôi bắn vào một cái bia. Đoạn, tôi sẽ sai tôi tớ tôi" (1Sa-mu-ên 20:20-21)

9. "Đoạn, tôi sẽ sai tôi tớ tôi, và bảo nó rằng: Hãy đi lượm các mũi tên. Nếu tôi nói với nó rằng: Kìa, các mũi tên ở bên nầy mầy, hãy lượm lấy đi, - bấy giờ anh hãy đến; tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, mọi việc đều (nguy hiểm/ bình an) cho anh, chẳng có gì nên sợ hết! Nhưng nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng: Kìa, các mũi tên ở bên kia mầy, - bấy giờ anh khá đi, vì (vua/ Đức Giê-hô-va) khiến anh đi." (1Sa-mu-ên 20:21-22)

10. Khi mọi sự đã rõ ràng rằng Sau-lơ thật sự truy tìm Đa-vít "Giô-na-than nói cùng Đa-vít rằng: Anh hãy đi (bình an/ kinh hoảng); chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng: Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời." (1Sa-mu-ên 20:42)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)