Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 81. Đa-vít Hai Lần Tha Mạng Sau-lơ - (1Sa-mu-ên 23:14-24:22; 26)  


81. ĐA-VÍT HAI LẦN THA MẠNG SAU-LƠ

(1Sa-mu-ên 23:14-24:22; 26)


Câu Gốc:

" vì ngày nay Ngài đã phó vua vào tay tôi, mà tôi không khứng tra tay vào đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 26:23)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. Sau-lơ tìm kiếm Đa-vít không ngớt; Cuối cùng Đức Chúa Trời phó người vào tay Sau-lơ. (1Sa-mu-ên 23:14)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Đa-vít thấy Sau-lơ đã kéo ra đặng hại mạng sống mình, thì ở lại trong (sa mạc/ rừng) của đồng vắng Xíp." (1Sa-mu-ên 23:15)

3. "Sau-lơ và những kẻ theo người đi tìm Đa-vít. Đa-vít hay được điều đó, bèn xuống hòn đá, và ở trong đồng vắng Ma-ôn. Sau-lơ hay được, bèn (bỏ/ đuổi theo) Đa-vít trong đồng vắng Ma-ôn." (1Sa-mu-ên 23:25)

4. "Thì có một sứ giả đến cùng Sau-lơ mà nói rằng: Hãy mau mau trở về, vì dân Phi-li-tin đã (đốt/ xâm phạm) xứ ta." (1Sa-mu-ên 23:27)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Khi Sau-lơ đuổi theo Phi-li-tin trở về rồi, có người đến nói cùng Sau-lơ rằng: Kìa, Đa-vít ở trong đồng vắng Ên-ghê-đi." (1Sa-mu-ên 24:2)

    Đúng hay Sai?

6. Sau-lơ đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một hang đá; nhưng Sau-lơ không vào đó.(1Sa-mu-ên 24:4)

    Đúng hay Sai?

7. "Những kẻ theo Đa-vít nói cùng người rằng: Nầy là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông: Ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Hãy xử người tùy ý ông. Nhưng Đa-vít đứng dậy, cắt trộm vạt áo tơi của Sau-lơ." (1Sa-mu-ên 24:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. Đa-vít gọi Sau-lơ mà nói rằng "Kìa, hãy xem, chính mắt vua có thế thấy được rằng ngày nay, trong hang đá, (Đức Giê-hô-va/ người ta) đã phó vua vào tay tôi. Có người biểu giết vua; nhưng tôi dong-thứ cho vua, mà rằng: ta không tra tay trên mình chúa ta, vì người là đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 24:11)

9. Saulơ nói cùng Đa-vít rằng: "Con thật công bình hơn cha; vì con có lấy điều thiện mà báo (điều ác/ điều thiện) cha đã làm cho con." (1Sa-mu-ên 24:18)

10. "Sau-lơ bèn chỗi dậy kéo ba ngàn tinh binh của Y-sơ-ra-ên, đi xuống đồng vắng Xíp đặng (chào đón/ tìm) Đa-vít." (1Sa-mu-ên 26:2)

11. "Vậy, Đa-vít và A-bi-sai lúc ban đêm, vào giữa quân lính, thấy Sau-lơ đương (ăn/ ngủ), nằm trong đồn, cây giáo cặm dưới đất tại nơi đầu giường. Áp-ne và quân lính nằm ở xung quanh người." (1Sa-mu-ên 26:7)

12. "Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào kẻ chịu xức dầu của Ngài! Ta xin ngươi chỉ hãy lấy cây giáo nơi (chân/ đầu giường) người cùng cái bình nước, rồi chúng ta hãy đi." (1Sa-mu-ên 26:11)

13. "Bấy giờ, Sau-lơ nói: Ta có phạm tội; hỡi Đa-vít, con ta, hãy trở lại! Ta sẽ chẳng làm hại cho con nữa, vì ngày nay, con đã kính nể mạng sống ta. Thật, ta đã làm (siêng năng/ điên cuồng), phạm một lỗi rất trọng." (1Sa-mu-ên 26:21)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)