Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 82. Sau-lơ và Các Con Trai Chết Trận - (1Samuên 31)  


82. SAU-LƠ VÀ CÁC CON TRAI CHẾT TRẬN

(1Samuên 31)


Câu Gốc:

"Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua." (1Sa-mu-ên 15:23)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Bấy giờ dân Phi-li-tin giao chiến cùng Y-sơ-ra-ên; người Y-sơ-ra-ên (chiến đấu/ chạy trốn) trước mặt dân Phi-li-tin, và nhiều người trong bọn bị vít chết, ngã xuống trên núi Ghinh-bô-a." (1Sa-mu-ên 31:1)

2. "Dân Phi-li-tin hăng rượt theo Sau-lơ cùng con trai người, (giúp/ giết) Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua, là các con trai của Sau-lơ." (1Sa-mu-ên 31:2)

3. "Thế trận dữ dội cho Sau-lơ; những lính cầm (gươm/ cung) bắn trúng người, làm cho trọng thương." (1Sa-mu-ên 31:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Sau-lơ nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: Hãy rút gươm ngươi, đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng." (1Sa-mu-ên 31:4)

    Đúng hay Sai?

5. Kẻ vác binh khí làm theo như S au-lơ nói. (1Sa-mu-ên 31:4)

    Đúng hay Sai?

6. "Những người Y-sơ-ra-ên ở bên kia trũng và bên kia sông Giô-đanh, thấy đạo binh Y-sơ-ra-ên chạy trốn, Sau-lơ và ba con trai người đã chết, thì bỏ các thành mình mà trốn đi; nên nỗi dân Phi-li-tin đến ở đó." (1Sa-mu-ên 31:7)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

7. "Nhưng khi dân sự Gia-be ở Ga-la-át hay điều dân _______________ đã làm cho Sau-lơ, thì những người dõng sĩ trong bọn đứng dậy, đi trọn đêm" (1Sa-mu-ên 31:11-12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. Họ "gỡ lấy xác của Sau-lơ và của con trai người khỏi tường thành Bết-san; rồi họ trở về Gia-be, thiêu đốt các thây tại đó," (1Sa-mu-ên 31:12)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

9. "Lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu xủ tơ, ở gần Gia-be, và ____________ ____________ trong bảy ngày." (1Sa-mu-ên 31:13)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)