Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 102. Ê-li Được Tiếp Rước Lên Trời - (2Các Vua 2:1-11)  


102. Ê-LI ĐƯỢC TIẾP RƯỚC LÊN TRỜI

(2Các Vua 2:1-11)


Câu Gốc:

"Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc." (2Các Vua 2:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Khi Đức Giê-hô-va muốn đem Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc, Ê-li và Ê-li-sê ở Ghinh-ganh đi ra." (2Các Vua 2:1)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

2. "Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây; vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên. Ê-li-sê thưa với người rằng... (2Các Vua 2:2)
a. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy.
b. Tôi sẽ ở đây.

3. "Các môn đồ của những tiên tri ở tại Bê-tên đến nói với Ê-li-sê rằng... (2Các Vua 2:3)
a. Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng?
b. Anh làm gì ở đây vậy?

4. "Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giê-ri-cô. Ê-li-sê lại thưa rằng... (2Các Vua 2:4)
a. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy.
b. Tôi sẽ ở đây.

5. "Các môn đồ của những tiên tri ở tại Giê-ri-cô đến gần Ê-li-sê, nói với người rằng... (2Các Vua 2:5)
a. Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng?
b. Anh làm gì ở đây vậy?

6. "Ê-li nói với người rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đanh. Ê-li-sê thưa rằng... (2Các Vua 2:6)
a. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy.
b. Tôi sẽ ở đây.

Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Có năm mươi người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa, đối ngang Giô-đanh; còn Ê-li và Ê-li-sê đứng lại tại (chân núi/ mé sông)." (2Các Vua 2:7)

8. "Ê-li bèn lấy áo tơi mình, cuốn lại, đập trên nước; nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang qua trên đất (cao/ khô)." (2Các Vua 2:8)

9. "Khi đi qua rồi, Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi, trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Ê-li-sê thưa rằng: Nguyền xin thần của thầy cảm động tôi được (bội phần/ bội thu)." (2Các Vua 2:9)

10. "Ê-li nói với người rằng: Ngươi cầu xin một sự (dễ/ khó). Song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời; bằng chẳng, thì không được." (2Các Vua 2:10)

11. "Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li lên trời trong một (cái thang/ cơn gió lốc)." (2Các Vua 2:11)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)