Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 103. Ê-li-sê Đi Qua Sông - (2Các Vua 2:13-15)  


103. Ê-LI-SÊ ĐI QUA SÔNG

(2Các Vua 2:13-15)


Câu Gốc:

"Khi các môn đồ của những tiên tri ở Giê-ri-cô đối ngang Giô-đanh, thấy Ê-li-sê, thì nói rằng: Thần Ê-li đổ trên Ê-li-sê. Họ đến đón người, sấp mình xuống đất trước mặt người," (2Các Vua 2:15)

Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Ê-li-sê bèn lấy (cái áo tơi/ giày) đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, trở về." (2Các Vua 2:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. Người "đứng tại trên mé Giô-đanh." (2Các Vua 2:13)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, đập (bụi cây/ nước)" (2Các Vua 2:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. Người nói rằng: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?" (2Các Vua 2:14)

    Đúng hay Sai?

5. Khi người đã đập nước rồi, không có gì xảy ra cả (2Các Vua 2:14)

    Đúng hay Sai?

6. " Ê-li-sê đi ngang qua." (2Các Vua 2:14)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Khi các môn đồ của những tiên tri ở Giê-ri-cô đối ngang Giô-đanh, thấy Ê-li-sê, thì nói rằng: (Áo tơi/ Thần) Ê-li đổ trên Ê-li-sê." (2Các Vua 2:15)

8. "Họ đến đón người, (cày/ sấp mình xuống) đất trước mặt người," (2Các Vua 2:15)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)