Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 104. Ê-li-sê Giúp Bà Góa Nghèo - (2Các Vua 4:1-7)  


104. Ê-LI-SÊ GIÚP BÀ GÓA NGHÈO

(2Các Vua 4:1-7)


Câu Gốc:

"Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình." (2Các Vua 4:7)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vả, có vợ của một người môn đồ của đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Ê-li-sê, mà rằng: Kẻ tôi tớ ông, là chồng tôi, đã qua đời; và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả, chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi." (2Các Vua 4:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Ê-li-sê nói với nàng rằng: Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết; ngươi có vật gì ở nhà? Nàng thưa rằng: Con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ (vàng/ dầu)." (2Các Vua 4:2)

3. "Người bèn tiếp rằng: Hãy đi ra ngoài mượn những bình (đầy/ không) của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít." (2Các Vua 4:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó; hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra." (2Các Vua 4:4)

    Đúng hay Sai?

5. Nhưng bà không làm theo điều Êlisê phán dặn. (2Các Vua 4:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: Hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: Hết trơn bình rồi. Dầu bèn (tràn ra/ ngừng lại)." (2Các Vua 4:6)

7. "Bấy giờ, nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem (mua/ bán) dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình." (2Các Vua 4:7)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)