Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 105. Ê-li-sê và Người Đàn Bà Su-nem - (2Các Vua 4:8-17)  


105. Ê-LI-SÊ VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ SU-NEM

(2Các Vua 4:8-17)


Câu Gốc:

"Người nói với chồng mình rằng: Tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây, là một người thánh của Đức Chúa Trời." (2Các Vua 4:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Một ngày kia, Ê-li-sê đi ngang qua đất Su-nem. Ở đó, có một người đàn bà giàu, cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó, thì vào nhà người đàn bà nầy mà dùng bữa." (2Các Vua 4:8)

    Đúng hay Sai?

2. "Người nói với chồng mình rằng: Tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây, là một người thánh của Đức Chúa Trời." (2Các Vua 4:9)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái (cổng/ phòng) cao, rồi để tại đó một cái giường, một cài bàn; một cái ghế, và một cây đèn. Vậy, khi người đến nhà ta, thì sẽ ở lại đó." (2Các Vua 4:10)

4. "Người nói với Ghê-ha-xi, tôi tớ mình, rằng: Hãy gọi người đàn bà Su-nem đó đến. Ghê-ha-xi gọi nàng; nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tớ mình rằng: Hãy nói cùng nàng rằng: Kìa, ngươi đã (làm phiền/ lo liệu) cho chúng ta mọi điều nầy; vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi?" (2Các Vua 4:12-13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. " Ghê-ha-xi đáp rằng: À nầy, người không có con trai, và chồng người đã già rồi." (2Các Vua 4:14)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Ê-li-sê nói với người đàn bà rằng: Năm tới, trong lúc nầy, ngươi sẽ ẵm một đứa (con trai/ con gái). Nàng thưa: Hỡi chúa tôi, là người của Đức Chúa Trời! Xin chớ nói dối cùng con đòi của chúa." (2Các Vua 4:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. Người đàn bà ấy không thọ thai và cũng không sanh con như lời Ê-li-sê đã nói trước cho nàng. (2Các Vua 4:17)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)