Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 115. Dân Y-sơ-ra-ên Bị Đày Qua Xứ A-si-ri - (2Các Vua 17:5-41)  


115. DÂN Y-SƠ-RA-ÊN BỊ ĐÀY QUA XỨ A-SI-RI

(2Các Vua 17:5-41)


Câu Gốc:

"Nhưng khá kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, Ngài sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay các kẻ thù nghịch." (2Các Vua 17:39)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đoạn, vua A-si-ri đi lên xâm chiếm cả xứ, đến vây Sa-ma-ri trong ba năm." (2Các Vua 17:5)

    Đúng hay Sai?

2. Năm thứ chín đời Ô-sê, vua A-si-ri hãm lấy Sa-ma-ri, đem dân Y-sơ-ra-ên sang qua Ai-cập. (2Các Vua 17:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Vả, dân Y-sơ-ra-ên đã (kêu cầu/ phạm tội) cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, là Đấng đã rút họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và khỏi tay hà hiếp của Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô; chúng đã kính thờ các thần khác," (2Các Vua 17:7)

4. "Dân Y-sơ-ra-ên làm (công khai/ lén) những việc bất chánh nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, xây dựng những nơi cao trong khắp các thành họ, từ tháp vọng canh cho đến thành kiên cố," (2Các Vua 17:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Chúng khinh bỏ hết thảy giới mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, tự đúc lấy hai tượng bò con, cùng làm thần tượng A-sê-ra, thờ lạy hết thảy cơ binh trên trời, và thờ phượng Ba-anh." (2Các Vua 17:16)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

6. "Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Y-sơ-ra-ên, xua đùa chúng khỏi trước mặt Ngài; chỉ còn lại chi phái _____________ mà thôi." (2Các Vua 17:18)


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Vua A-si-ri đem (xe/ người) ở Ba-by-lôn, Cu-tha, A-va, Ha-mát và Sê-phạt-va-im, đặt ở trong các thành của Sa-ma-ri, thế cho dân Y-sơ-ra-ên. Chúng chiếm lấy nước Sa-ma-ri, và ở trong các thành nó." (2Các Vua 17:24)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình." (2Các Vua 17:41)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)