Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 118. Giu-đa Bị Bắt Làm Phu Tù - (2Các Vua 25:1-21)  


118. GIU-ĐA BỊ BẮT LÀM PHU TÙ

(2Các Vua 25:1-21)


Câu Gốc:

".Như vậy, dân Giu-đa bị bắt đem đi khỏi xứ mình." (2Các Vua 25:21)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, cùng cả đạo quân người, đến hãm đánh Giê-ru-sa-lem. Người hạ trại trước thành, và đắp lũy vây chung quanh thành." (2Các Vua 25:1)

    Đúng hay Sai?

2. "Ngày mồng chín tháng tư, có sự đói kém lớn trong thành, dân sự không có bánh." (2Các Vua 25:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Bấy giờ, quân Canh-đê làm lủng một lỗ nơi vách tường thành; đoạn hết thảy quân lính đương ban đêm đều (ngủ/ chạy trốn) bởi cửa ở giữa hai vách thành gần vườn vua. Đương khi quân Canh-đê vây thành, thì vua chạy trốn theo đường đồng bằng." (2Các Vua 25:4)

4. "Đạo quân Canh-đê bèn đuổi theo vua, và (mất dấu/ theo kịp) người tại trong đồng bằng Giê-ri-cô; cả cơ binh người đều tản lạc và bỏ người." (2Các Vua 25:5)

5. "Ngày mồng bảy tháng năm, năm thứ mười chín đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, quan thị vệ Nê-bu-xa-ra-đan, tôi tớ của vua Ba-by-lôn, đến Giê-ru-sa-lem. Người (xây/ thiêu đốt) đền thờ Đức Giê-hô-va, cung của vua, và mọi nhà trong thành Giê-ru-sa-lem; thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng." (2Các Vua 25:8-9)

6. "Đoạn, đạo quân Canh-đê, vâng lịnh quan thị vệ, phá đổ (vách thành/ hành lang) chung quanh Giê-ru-sa-lem." (2Các Vua 25:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Quan thị vệ Nê-bu-xa-ra-đan bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những kẻ hàng đầu vua Ba-by-lôn và đám dân còn lại khác, mà dẫn đi làm phu tù." (2Các Vua 25:11)

    Đúng hay Sai?

8. Quan thị vệ cũng bắt đem đi luôn những người nghèo khổ hơn hết, chẳng chừa ai đặng trồng nho và làm ruộng. (2Các Vua 25:12)

    Đúng hay Sai?

"Như vậy, dân Giu-đa bị bắt đem đi khỏi xứ mình." (2Các Vua 25:21)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)