Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Sa-mu-ên > 84. Hòm Giao Ước Về Giê-ru-sa-lem - (2Sa-mu-ên 6:1-19)  


84. HÒM GIAO ƯỚC VỀ GIÊ-RU-SA-LEM

(2Sa-mu-ên 6:1-19)


Câu Gốc:

"Đoạn, người chỗi dậy, có cả dân sự đồng theo, đi từ Ba-lê ở xứ Giu-đa đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên; trước hòm ấy dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa chê-ru-bim tại trên hòm ấy." (2Sa-mu-ên 6:2)


Điền vào chỗ trống:

1. "Đa-vít lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Y-sơ-ra-ên, số chừng ba ___________ người." (2Sa-mu-ên 6:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Chúng để hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà A-bi-na-đáp" (2Sa-mu-ên 6:3)

    Đúng hay Sai?

3. "Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời." (2Sa-mu-ên 6:7)

    Đúng hay Sai?

4. "Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm." (2Sa-mu-ên 6:11)

    Đúng hay Sai?

5. "Khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đã đi sáu bước, thì Đa-vít tế một con bò đực và một con thú mập béo." (2Sa-mu-ên 6:13)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Ấy Đa-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên lấy tiếng (thì thầm/ vui mừng) và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy." (2Sa-mu-ên 6:15)

7. "Vậy, chúng đem hòm của Đức Giê-hô-va vào, đặt tại chỗ, (ngay góc/ giữa) trại Đa-vít đã dựng cho hòm đó; rồi Đa-vít dâng (tiền/ của lễ thiêu) và (vàng bạc/ của lễ thù ân) tại trước mặt Đức Giê-hô-va." (2Sa-mu-ên 6:17)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

8. "Người phát cho hết thảy dân chúng Y-sơ-ra-ên, bất luận nam hay nữ...
a.mỗi người một ổ bánh
b. một miếng thịt
c. một bánh nho
d. Tất cả những câu trên
" Đoạn, hết thảy ai về nhà nấy." (2Sa-mu-ên 6:19)TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)