Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Sa-mu-ên > 87. Cuộc Tu Bộ Của Đa-vít, Sự Đoán Phạt và Việc Mua Sân Đạp Lúa - (2Sa-mu-ên 24:1-25)  


87. CUỘC TU BỘ CỦA ĐA-VÍT, SỰ ĐOÁN PHẠT VÀ VIỆC MUA SÂN ĐẠP LÚA

(2Sa-mu-ên 24:1-25)


Câu Gốc:

"Đa-vít bèn đáp cùng Gát rằng: Sự khốn khổ tôi lớn thay! Thế thì, nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm; nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta." (2Sa-mu-ên 24:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phừng cùng dân Y-sơ-ra-ên. Ngài giục lòng Đa-vít nghịch cùng chúng, mà rằng: Hãy đi tu bộ dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa." (2Sa-mu-ên 24:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "(Sa-mu-ên/ Giô-áp) đáp cùng vua rằng: Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm cho dân sự vua ngày nay được còn thêm gấp bằng trăm, và nguyện (tai/ mắt) vua chúa tôi thấy sự gia thêm ấy! Nhưng cớ sao vua chúa tôi (buồn lòng/ vui lòng) về một việc như vậy?" (2Sa-mu-ên 24:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. Giô-áp và các quan tướng cứ ở trước mặt vua mà không đi ra đặng tu bộ dân Y-sơ-ra-ên. (2Sa-mu-ên 24:4)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

4. "Giô-áp bèn trao cho vua cái sổ trọn sự tu bộ dân sự: Trong Y-sơ-ra-ên có tám trăm ngàn người lính chiến, có tài cầm gươm được, và trong Giu-đa năm trăm ngàn người." (2Sa-mu-ên 24:9)


Gạch dưới tất cả những câu trả lời đúng:

5. "Sau khi tu bộ dân sự rồi, Đa-vít bị lương tâm cắn rứt, bèn cầu Đức Giê-hô-va rằng: (2Sa-mu-ên 24:10)
a. Tôi làm như vậy, thật là đã phạm tội rất nặng.
b. Vậy, bây giờ Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy cất tội lỗi của kẻ tôi tớ Ngài đã phạm;
c. Tôi có làm cách khôn ngoan."

"Hãy đi nói với Đa-vít: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta có ba điều định cho ngươi; trong ba điều đó, hãy chọn một, rồi ta sẽ lấy nó mà phạt ngươi." (2Sa-mu-ên 24:12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Đa-vít bèn đáp cùng Gát rằng: Sự khốn khổ tôi lớn thay! Thế thì, nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm; nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta." (2Sa-mu-ên 24:14)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Vậy, Đức Giê-hô-va khiến (trận lụt/ dịch hạch) phá hại trong dân Y-sơ-ra-ên, từ buổi sớm mai cho đến thì giờ Ngài đã nhứt định." (2Sa-mu-ên 24:15)

8. "Ngày đó, Gát đến tìm Đa-vít, và nói rằng: Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân (phơi lúa/ đạp lúa) của A-rau-na, người Giê-bu-sít." (2Sa-mu-ên 24:18)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)