Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Sử Ký > 113. Ê-xê-chia Dọn Đền Thờ - (2Sử-ký 29:3-19)  


113. Ê-XÊCHIA DỌN ĐỀN THỜ

(2Sử-ký 29:3-19)


Câu Gốc:

"Hỡi các con, chớ trì hoãn nữa, vì Đức Giê-hô-va có chọn các ngươi làm đầy tớ Ngài, để đứng trước mặt Ngài, hầu việc và xông hương cho Ngài." (2Sử-ký 29:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Tháng giêng năm đầu người trị vì, người mở các đền của Đức Giê-hô-va ra, và sửa sang lại." (2Sử-ký 29:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Người đòi những thầy tế lễ và người Lê-vi đến, hiệp chúng lại tại nơi phố phía đông, mà bảo rằng: Hỡi người Lê-vi, hãy nghe ta! Bây giờ khá dọn mình ra thánh, và dọn đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cất những (điều dơ dáy/ đồ hư hại) khỏi nơi đền thánh đi." (2Sử-ký 29:4-5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Vì các tổ phụ chúng ta đã phạm tội, làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngoảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va, và xây lưng lại Ngài." (2Sử-ký 29:6)

    Đúng hay Sai?

4. "Chúng lại đóng các hiên cửa, tắt các đèn, không xông hương và không dâng của lễ thiêu tại nơi thánh cho Đức Giê-hô-va của Y-sơ-ra-ên." (2Sử-ký 29:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Vì vậy (phước lành/ cơn thạnh nộ) của Đức Giê-hô-va giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem." (2Sử-ký 29:8)

6. "Bây giờ, ta có ý lập giao ước cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, để cơn thạnh nộ Ngài (đổ trên/ lìa khỏi) chúng ta." (2Sử-ký 29:10)


Điền vào chỗ trống:

7. "Hỡi các con, chớ trì hoãn nữa, vì _______ _____________ có chọn các ngươi làm đầy tớ Ngài, để đứng trước mặt Ngài, hầu việc và xông hương cho Ngài." (2Sử-ký 29:11)


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Chúng hiệp anh em mình lại, dọn mình cho sạch, rồi cứ theo lịnh vua truyền dạy, và lời phán của Đức Giê-hô-va, họ đi vào (xây/ làm sạch) đền của Đức Giê-hô-va." (2Sử-ký 29:15)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Những thầy tế lễ đi vào trong đền của Đức Giê-hô-va, đặng dọn nó cho sạch; phàm điều gì dơ dáy thấy ở trong đền của Đức Giê-hô-va, họ lấy liệng ra ngoài ở nơi hành lang của đền;" (2Sử-ký 29:16)

    Đúng hay Sai?

10. Người Lê-vi để những điều gì dơ dáy ở nơi hành lang của đền. (2Sử-ký 29:16)

    Đúng hay Sai?

11. "Trong tám ngày họ dọn đền của Đức Giê-hô-va cho sạch; và qua ngày mười sáu tháng giêng, công việc làm xong." (2Sử-ký 29:17)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)