Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Sử Ký > 114. Ê-xê-chia Khôi Phục Sự Thờ Phượng Trong Đền Thờ - (2Sử-ký 29:20-36)  


114. Ê-XÊ-CHIA KHÔI PHỤC SỰ THỜ PHƯỢNG TRONG ĐỀN THỜ

(2Sử-ký 29:20-36)


Câu Gốc:

"Khi dâng của lễ thiêu xong, vua và các người với vua bèn cúi xuống thờ lạy." (2Sử-ký 29:29)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vua Ê-xê-chia dậy sớm, nhóm hiệp các quan trưởng trong thành, và lên đền của Đức Giê-hô-va;" (2Sử-ký 29:20)

    Đúng hay Sai?

2. "Vua biểu những thầy tế lễ, con cháu của A-rôn, dâng các con sinh ấy trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va." (2Sử-ký 29:21)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Vua đặt người Lê-vi ở trong đền Đức Giê-hô-va cầm (trống/ chập chỏa), đàn (ghi-ta/ cầm), đàn (dương cầm/ sắt)" (2Sử-ký 29:25)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. Các người Lê-vi đứng cầm nhạc khí của Đa-vít và còi. (2Sử-ký 29:26)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Ê-xê-chia truyền dâng của lễ thiêu, và đương lúc khởi dâng của lễ thiêu, thì khởi (đọc lời/ hát bài ca) khen ngợi Đức Giê-hô-va, có còi thổi và nhạc khí của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, họa thêm." (2Sử-ký 29:27)

6. "Cả hội chúng (hát/ thờ lạy), người ca hát đều (thổi kèn/ hát), và kẻ thổi kèn đều (hát/ thổi kèn), cho đến khi đã dâng xong của lễ thiêu." (2Sử-ký 29:28)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Khi dâng của lễ thiêu xong, vua và các người với vua bèn cúi xuống thờ lạy." (2Sử-ký 29:29)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Vả lại, vua Ê-xê-chia và các quan trưởng biểu người Lê-vi hát ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng lời của (Giô-sép/ Đa-vít) và của (A-sa/ A-sáp), là đấng tiên kiến;" (2Sử-ký 29:30)

9. "Chúng bèn hát ngợi khen cách (sầu não/ vui mừng), rồi cúi đầu xuống mà thờ lạy." (2Sử-ký 29:30)

10. "Ê-xê-chia và cả dân sự đều (than khóc/ vui mừng) về điều Đức Chúa Trời đã sắm sửa cho dân sự; bởi công việc ấy thình lình mà làm thành." (2Sử-ký 29:36)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)