Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Các Quan Xét > 60. Giô-suê Qua Đời - (Các Quan Xét 2:7-10)  


60. GIÔ-SUÊ QUA ĐỜI

(Các Quan Xét 2:7-10)


Câu Gốc:

"Các ngươi đã thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho những dân tộc nầy mà Ngài bắt qui phục các ngươi; vì ấy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chiến đấu cho các ngươi." (Giô-suê 23:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê" (Các Quan Xét 2:7)

    Đúng hay Sai?

2. Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va "trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê" (Các Quan Xét 2:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Họ đã thấy các công việc (lớn lao/ nhỏ bé) mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Y-sơ-ra-ên." (Các Quan Xét 2:7)

4. "Đoạn, Giô-suê, con trai của Nun, (tôi tớ/ kẻ nghịch) của Đức Giê-hô-va, qua đời, tuổi được một trăm mười;" (Các Quan Xét 2:8)


Điền vào chỗ trống:

5. "Người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp ____________. " (Các Quan Xét 2:9)


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình; rồi một đời khác nổi lên, (biết/ chẳng biết) Đức Giê-hô-va." (Các Quan Xét 2:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. Đời kế tiếp biết các điều Ngài đã làm nhân vì Y-sơ-ra-ên. (Các Quan Xét 2:10)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)