Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Các Quan Xét > 61. Đê-bô-ra - (Các Quan Xét 4:1-23)  


61. ĐÊ-BÔ-RA

(Các Quan Xét 4:1-23)


Câu Gốc:

"Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, Vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Y-sơ-ra-ên, Và bá tánh dâng mình cách vui lòng!" (Các Quan Xét 5:2)


Điền vào chỗ trống:

1. "Vua Gia-bin có chín trăm _________ sắt và trong hai mươi năm, người hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên cách hung bạo; nên dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va." (Các Quan Xét 4:3)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Trong lúc đó, (Dora/ Đê-bô-ra), là nữ tiên tri, vợ của Láp-bi-đốt, (thăm viếng/ đoán xét) dân Y-sơ-ra-ên." (Các Quan Xét 4:4)

3. "Bà ở trên núi Ép-ra-im, giữa khoảng Ra-ma và Bê-tên, dưới cây (chà là/ cà) Đê-bô-ra." (Các Quan Xét 4:5)

4. "Và dân Y-sơ-ra-ên lên đến cùng người, đặng nghe (sự xét đoán/ kể chuyện)." (Các Quan Xét 4:5)

5. "Bà sai gọi (Ba-na-ba/ Ba-rác), con trai A-bi-nô-am, từ Kê-đe trong đất Nép-ta-li, mà nói cùng người rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền lịnh nầy: Hãy chọn đem theo ngươi một vạn người trong con cháu (Nép-ta-li/ Y-ta-li) và trong con cháu Sa-bu-lôn, mà đi thẳng đến núi Tha-bô." (Các Quan Xét 4:6)

6. "Ta sẽ khiến (Si-sê-ra/ Si-rô), là thống lãnh đạo binh vua Gia-bin, đến cùng ngươi tại khe Ki-sôn, luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn; ta sẽ phó hắn vào tay ngươi." (Các Quan Xét 4:7)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Ba-rác đáp rằng: Nếu bà đi với tôi, thì tôi sẽ đi; nhưng nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi." (Các Quan Xét 4:8)

    Đúng hay Sai?

8. Bà bèn đáp: "Ta sẽ chẳng đi với ngươi đâu" (Các Quan Xét 4:9)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

9. "Trong ngày đó, __________ _________ __________ khiến cho Gia-bin, vua Ca-na-an, bị phục trước mặt dân Y-sơ-ra-ên." (Các Quan Xét 4:23)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)