Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Đa-ni-ên > 155. Đa-ni-ên và Ba Bạn Vâng Theo Đức Chúa Trời - (Đa-ni-ên 1:1-17)  


155. ĐA-NI-ÊN VÀ BA BẠN VÂNG THEO ĐỨC CHÚA TRỜI

(Đa-ni-ên 1:1-17)


Câu Gốc:

"Vả, Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan." (Đa-ni-ên 1:17)

"Năm thứ ba về đời Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, thì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến thành Giê-ru-sa-lem và vây lấy." (Đa-ni-ên 1:1)

Viết những chữ dưới đây vào đúng chỗ

1. "Vua truyền cho Át-bê-na, là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái __________________, trong _____________ vua, và trong hàng ____________ ____________, mà đem đến" (Đa-ni-ên 1:3)
(dòng / quan sang / Y-sơ-ra-ên)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Trong bọn đó có Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria là thuộc về con cái Giu-đa." (Đa-ni-ên 1:6)

    Đúng hay Sai?

Điền các tên dưới đây vào đúng chỗ

3. "Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ: cho Đa-ni-ên tên _______________; cho Ha-na-nia tên _____________ ; cho Mi-sa-ên tên_____________ ; và cho A-xa-ria tên___________ ." (Đa-ni-ên 1:7)

Sa-đơ-rắc / Mê-sác / Bên-tơ-xát-sa/ A-bết-Nê-gô

Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu (no nê / ô uế) bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự (ăn uống / làm ô uế)." (Đa-ni-ên 1:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Đức Chúa Trời khiến Đa-ni-ên được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan." (Đa-ni-ên 1:9)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Đa-ni-ên bèn nói với Ham-mên-xa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria, rằng: Tôi xin ông hãy (nhử / thử) những kẻ tôi tớ ông trong mười ngày, cho chúng tôi chỉ ăn (chao / rau) uống (thuốc / nước)." (Đa-ni-ên 1:11-12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. Ham-mên-xa không nhậm lời họ xin mà thử họ trong mười ngày. (Đa-ni-ên 1:14)

    Đúng hay Sai?

8. "Mười ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn." (Đa-ni-ên 1:15)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)