Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Đa-ni-ên > 156. Chiêm Bao Của Nê-bu-cát-nết-sa - (Đa-ni-ên 2:1-49)  


156. CHIÊM BAO CỦA NÊ-BU-CÁT-NẾT-SA

(Đa-ni-ên 2:1-49)


Câu Gốc:

"Quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua; chính Ngài là Đấng tỏ ra những sự kín nhiệm" (Đa-ni-ên 2:47)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Trong năm thứ hai đời vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua thấy (ngôi sao / chiêm bao)" (Đa-ni-ên 2:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "trong lòng bối rối và mất giấc ngủ." (Đa-ni-ên 2:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Vậy, vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói, và người Canh-đê để cắt nghĩa chiêm bao cho vua." (Đa-ni-ên 2:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Vua trả lời cho những người Canh-đê rằng: Sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó thể nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà các ngươi sẽ trở nên đống phân." (Đa-ni-ên 2:5)

    Đúng hay Sai?

5. "Vì sự vua đòi là hiếm có, và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vì thần không ở với loài xác thịt." (Đa-ni-ên 2:11)

    Đúng hay Sai?

6. Vậy nên vua nức lòng mừng rỡ và truyền mạng lịnh mở tiệc ăn mừng sự khôn ngoạn của người Canh-đê." (Đa-ni-ên 2:12)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Vậy mạng lịnh đó đã truyền ra; người ta hầu đem (khen thưởng / giết) hết thảy những bác sĩ" (Đa-ni-ên 2:13)

8. "Tức thì Đa-ni-ên vào, xin vua cho mình (tiền bạc / một hạn) nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua." (Đa-ni-ên 2:16)

9. "Đoạn, Đa-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Người xin họ cầu (các thần / Đức Chúa Trời) ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm nầy, hầu cho Đa-ni-ên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Ba-by-lôn." (Đa-ni-ên 2:17-18)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

10. Nhưng sự kín nhiệm không được bày tỏ ra cho Đa-ni-ên hay các bạn ông (Đa-ni-ên 2:19)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

11. Đa-ni-ên được mang đến nơi vua và người nói rằng "Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm; và đã cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết điều sẽ tới trong những ngày (dầu tiên / sau rốt)." (Đa-ni-ên 2:28)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)