Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Đa-ni-ên > 157. Lò Lửa Hực - (Đa-ni-ên 3:1-30)  


157. LÒ LỬA HỰC

(Đa-ni-ên 3:1-30)


Câu Gốc:

"Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài" (Đa-ni-ên 3:28)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng đá. (Đa-ni-ên 3:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Bấy giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây nầy, lệnh truyền cho các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sấp mình xuống để (chùi bóng / thờ lạy) tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng." (Đa-ni-ên 3:4-5)

3. "Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lạy, tức thì sẽ phải quăng vào giữa (núi lửa / lò lửa) hực." (Đa-ni-ên 3:6)


Điền vào chỗ trống:

4. "Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa tức mình nổi giận, truyền điệu Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. Vua Nê-bu-cát-nết-sa cất tiếng nói cùng họ rằng: Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, có phải các ngươi cố ý không ____________ thần ta và không ___________ tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng?" (Đa-ni-ên 3:13-14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "nhưng nếu các ngươi không quì lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?" (Đa-ni-ên 3:15)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Nầy, hỡi vua! (Ông chủ / Đức Chúa Trời) mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng." (Đa-ni-ên 3:17-18)

7. "Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình (thả / trói) Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, mà quăng vào lò lửa hực." (Đa-ni-ên 3:20)

8. "Nhân vì mạng vua truyền kíp lắm, mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bị ngọn lửa (sưởi ấm / cháy chết)." (Đa-ni-ên 3:22)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Còn ba người, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực." (Đa-ni-ên 3:23)

    Đúng hay Sai?

10. "Vua lại nói: Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần." (Đa-ni-ên 3:25)

    Đúng hay Sai?

11. Đoạn, vua Nê-bu-cát-nết-sa nói rằng: Hãy cứ để họ trong lò lủa cho đến chừng lửa cháy hết. (Đa-ni-ên 3:26)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)