Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Đa-ni-ên > 160. Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử - (Đa-ni-ên 6:1-28)  


160. ĐA-NI-ÊN TRONG HANG SƯ TỬ

(Đa-ni-ên 6:1-28)


Câu Gốc:

"vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời." (Đa-ni-ên 6:26)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vả, Đa-ni-ên lại trổi hơn hai quan thượng thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh tánh tốt lành; " (Đa-ni-ên 6:3)

    Đúng hay Sai?

2. Vua không hề có ý định lập người trên cả nước. (Đa-ni-ên 6:3)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

3. "Các quan thượng thơ và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Đa-ni-ên về việc nước; nhưng họ không thể tìm được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là ___________ __________, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu." (Đa-ni-ên 6:4)


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Hết thảy các quan thượng thơ trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các quan nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lệnh nghiêm nhặt trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì, hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang (gấu / sư tử)." (Đa-ni-ên 6:7)

5. "Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, (khóc lóc / cầu nguyện), (xưng tội / xưng tạ) trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước." (Đa-ni-ên 6:10)


Điền vào chỗ trống:

6. "Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng: Đa-ni-ên, là một trong những con cái phu tù Giu-đa, không có lòng kiêng nể vua chút nào, hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy; song nó cứ một ngày __________ __________ ba lần." (Đa-ni-ên 6:13)


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Bấy giờ vua truyền điệu Đa-ni-ên đến, và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Đức Chúa Trời ngươi là Đấng ngươi hằng hầu việc, sẽ (quên / giải cứu) ngươi." (Đa-ni-ên 6:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử." (Đa-ni-ên 6:19)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. Vua gọi Đa-ni-ên và người đáp lời vua rằng "Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt (tai / miệng) các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì." (Đa-ni-ên 6:22)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

10. "Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình." (Đa-ni-ên 6:23)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)