Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Dân-số Ký > 47. Trụ Mây và Trụ Lửa - (Dân-số Ký 9:15-23)  


47. TRỤ MÂY VÀ TRỤ LỬA

(Dân-số Ký 9:15-23)


Câu Gốc:

"Dân Y-sơ-ra-ên hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va; họ theo chương trình của Đức Giê-hô-va, tùy mạng Ngài đã cậy Môi-se mà truyền cho." (Dân-số Ký 9:23)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vả, ngày người ta dựng đền tạm, thì trụ mây bao phủ đền tạm và Trại chứng cớ; ban chiều dường có một vầng lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai." (Dân-số Ký 9:15)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

2. "Hằng có như vậy; ban ngày ________ _________ bao phủ đền tạm, và ban đêm giống như có _________." (Dân-số Ký 9:16)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

3. "Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi Trại... a. thì thời tiết tốt b. thì dân Y-sơ-ra-ên ra đi c. thì dân Y-sơ-ra-ên ở trong trại (Dân-số Ký 9:17)

4. " trong nơi nào trụ mây dừng lại.... a. thì dân Y-sơ-ra-ên hạ trại ở đó b. thì dân Y-sơ-ra-ên phải tránh xa ra c. không câu nào đúng (Dân-số Ký 9:17)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Trụ mây ngự trên đền tạm hoặc hai ngày, hoặc một tháng, hoặc lâu hơn nữa, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại." (Dân-số Ký 9:22)

    Đúng hay Sai?

6. Nhưng khi trụ mây cất lên, thì họ cứ ở ngay tại nơi đó mà không đi đâu cả. (Dân-số Ký 9:22)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)