Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Dân-số Ký > 50. Lưu Lạc Trong Đồng Vắng - (Dân-số Ký 14:11-38)  


50. LƯU LẠC TRONG ĐỒNG VẮNG

(Dân-số Ký 14:11-38)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi" (Dân-số Ký 14:18)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Dân nầy (tôn trọng/ khinh) ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó?" (Dân-số Ký 14:11)


Điền vào chỗ trống:

2. "Những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong __________ ___________ nầy. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ ___________ ___________ tuổi sắp lên, là những kẻ đã lằm bằm cùng ta," (Dân-số Ký 14:29)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. Đức Giê-hô-va cũng phán rằng "Thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai của Nun." (Dân-số Ký 14:30)

    Đúng hay Sai?

4. Rồi Ngài phán "Ta cũng sẽ chẳng đem vào xứ những con trẻ của các ngươi; Chúng nó sẽ chẳng biết xứ các ngươi đã chê bai." (Dân-số Ký 14:31)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Các ngươi đi (trồng trọt/ do thám) xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, một năm đền cho một ngày; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi." (Dân-số Ký 14:34)

6. "Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán: Ta sẽ làm điều nầy cho cả hội chúng hung dữ nầy đã hiệp lại nghịch cùng ta; chúng nó sẽ bị hao mòn và (sống/ chết) tại trong đồng vắng nầy." (Dân-số Ký 14:35)

7. "Và có phao phản xứ, những người nầy đều bị (một tai vạ/ gươm) hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng trong bọn người đi do thám xứ, chỉ có Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, còn (bình tĩnh/ sống) được," (Dân-số Ký 14:37-38)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)