Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Dân-số Ký > 51. Môi-se Không Vâng Lời Đức Chúa Trời - (Dân-số Ký 20:1-13)  


51. MÔI-SE KHÔNG VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

(Dân-số Ký 20:1-13)


Câu Gốc:

" Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;" (1Sa-mu-ên 15:22)

"Tháng giêng, cả hội dân Y-sơ-ra-ên tới đồng vắng Xin; và dừng lại tại Ca-đe." (Dân-số Ký 20:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. " Mi-ri-am qua đời và được chôn tại đó." (Dân-số Ký 20:1)

    Đúng hay Sai?

2. Vả, ở đó có nhiều nước cho hội chúng uống; chúng bèn dấy loạn cùng Môi-se và A-rôn. (Dân-số Ký 20:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Sao người đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng nầy, làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải (sống/ chết)?" (Dân-số Ký 20:4)

4. "Hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng và hai ngươi phải (đập vào/ nói cùng) hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra; ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống." (Dân-số Ký 20:8)

5. "Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch! Hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ (giếng/ hòn đa) nầy ra cho các ngươi được sao?" (Dân-số Ký 20:10)


Điền vào chỗ trống:

6. "Môi-se giơ tay lên, ____________ hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống, và súc vật họ uống nữa." (Dân-số Ký 20:11)

7. "Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se va A-rôn rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng __________ ta nên thánh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng nầy vào xứ mà ta đã cho nó đâu." (Dân-số Ký 20:12)


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Ấy đó là nước của Mê-ri-ba, tức là nơi dân Y-sơ-ra-ên (cãi trả/ ăn bữa) cùng Đức Giê-hô-va; Ngài tự nên thánh trước mặt dân đó." (Dân-số Ký 20:13)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)