Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Dân-số Ký > 52. Con Rắn Đồng - (Dân-số Ký 21:4-9)  


52. CON RẮN ĐỒNG

(Dân-số Ký 21:4-9)


Câu Gốc:

"Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy," (Giăng 3:14)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển Đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự (được khích lệ/ ngã lòng)." (Dân-số Ký 21:4)


Điền vào chỗ trống:

2. "Vậy, dân sự nói nghịch cùng __________ và ___________ mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có ___________, cũng không có __________, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ _________ __________ đạm bạc nầy." (Dân-số Ký 21:5)


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Đức Giê-hô-va sai con (chuột/ rắn) lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều." (Dân-số Ký 21:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự." (Dân-số Ký 21:7)

    Đúng hay Sai?

5. Nhưng Môi-se không cầu khẩn cho dân sự. (Dân-số Ký 21:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và (rờ vào/ nhìn) nó, thì sẽ được sống." (Dân-số Ký 21:8)

7. "Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì (được sống/ chết)." (Dân-số Ký 21:9)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)