Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Dân-số Ký > 53. Ba-la-am - (Dân-số Ký 22-24)  


53. BA-LA-AM

Dân-số Ký 22-24


Câu Gốc:

"Bởi có một con vật câm nói tiếng người ta, mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó." (2Phi-e-rơ 2:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi, đến đóng trại trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô." (Dân-số Ký 22:1)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

2. "Người sai sứ giả đến cùng Ba-la-am, con trai Bê-ô, ở Phê-thô-rơ, tại trên mé sông, trong xứ của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng: Nầy một dân đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, _________ khắp mặt đất, và đóng lại đối ngang ta." (Dân-số Ký 22:5)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

3. Ba-lác sai nói cùng Ba-la-am rằng "Vậy, ta xin ngươi hãy đến bây giờ, rủa sả dân nầy cho ta, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân nầy và đuổi nó khỏi xứ được; vì ta biết rằng... " (Dân-số Ký 22:6)

a. kẻ nào ngươi chúc phước cho, thì được phước
b. còn kẻ nào ngươi rủa sả, thì bị rủa sả.
c. cả hai câu trên

4. "Đức Chúa Trời phán cùng Ba-la-am rằng:..." (Dân-số Ký 22:12)

a. Ngươi chớ đi với chúng nó
b. chớ rủa sả dân nầy
c. dân nầy được ban phước
d. Tất cả những câu trên


Điền vào chỗ trống:

5. Khi Ba-la-am cứ đi, "cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên, vì người ra đi; __________ _________ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường đặng cản người. Vả, người đã cỡi lừa cái mình, và có hai đứa đầy tớ đi theo." (Dân-số Ký 22:22)


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn nằm quị dưới Ba-la-am. Nhưng Ba-la-am nổi giận, (đánh/ chọt) lừa bằng một cây gậy." (Dân-số Ký 22:27)

7. "Bấy giờ, Đức Giê-hô-va mở miệng (lừa/ ngựa) ra, nó nói cùng Ba-la-am rằng; Tôi có làm chi cho người, mà người đã đánh tôi ba lần?" (Dân-số Ký 22:28)

8. "Vả, con lừa cái có thấy ta, đi tẽ trước mặt ta (ba mươi/ ba) lần, nếu nó không đi tẽ trước mặt ta, chắc ta đã giết ngươi rồi và để nó sống." (Dân-số Ký 22:33)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ba-la-am rằng: Hãy đi cùng các người đó, nhưng ngươi chỉ hãy nói điều chi ta sẽ phán dặn ngươi. Ba-la-am bèn đi cùng các sứ thần của Ba-lác." (Dân-số Ký 22:35)

    Đúng hay Sai?

10. "Bấy giờ, Ba-lác nổi giận cùng Ba-la-am, vỗ tay mà nói cùng Ba-la-am rằng: Ta đã thỉnh ngươi đặng rủa sả kẻ thù nghịch ta; nầy, ngươi lại chúc phước cho chúng nó đã ba lần rồi!" (Dân-số Ký 24:10)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)