Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-sai > 142. Môi Miệng Được Thánh Hóa - (Ê-sai 6:1-13)  


142. MÔI MIỆNG ĐƯỢC THÁNH HÓA

(Ê-sai 6:1-13)


Câu Gốc:

"Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ." (Ê-sai 6:1)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay." (Ê-sai 6:2)

"Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!" (Ê-sai 6:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói." (Ê-sai 6:4)

    Đúng hay Sai?

"Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!" (Ê-sai 6:5)


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Bấy giờ một sê-ra-phim bay đến tôi, tay cầm (chén / than lửa đỏ) mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ," (Ê-sai 6:6)

4. "để trên (tai / miệng) ta, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi." (Ê-sai 6:7)

"Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?" (Ê-sai 6:8)


Điền vào chỗ trống:

5. "Tôi thưa rằng: Có tôi đây; _________ ___________ __________ __________." (Ê-sai 6:8)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)