Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-sai > 143. Một Con Trẻ Sanh Ra Cho Chúng Ta - (Ê-sai 9:1-7)  


143. MỘT CON TRẺ SANH RA CHO CHÚNG TA

(Ê-sai 9:1-7)


Câu Gốc:

"Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an." (Ê-sai 9:6)

Đức Giê-hô-va phán cùng Êsai rằng...

Khoanh tròn những chữ đúng:

1. " Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy (sự sáng / vinh quang) lớn; (Êsai 9:2)
2. "(sự sáng / ngọn đèn) đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. (Êsai 9:2)

Điền vào chỗ trống:

3. "Vì có một _________ _________ sanh cho chúng ta, tức là một _________ __________ ban cho chúng ta; (Êsai 9:6)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài."

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. Ngài sẽ được xưng là (Đấng Lạ lùng, Đấng Mưu luận, Đức Chúa Trời Quyền năng, Giăng, Sam-sôn, Cha Đời đời, Chúa Bình an) (Êsai 9:6)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi" (Êsai 9:7)

    Đúng hay Sai?

Khoanh tròn chữ đúng:

7. Thật, (lòng sốt sắng / sự chói sáng) của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy! (Êsai 9:7)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)