Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-sai > 145. Của Tế Lễ Của Đấng Christ Được Dự Báo - (Ê-sai 53:2-12)  


145. CỦA TẾ LỄ CỦA ĐẤNG CHRIST ĐƯỢC DỰ BÁO

(Ê-sai 53:2-12)


Câu Gốc:

"Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." (Ê-sai 53:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm," (Ê-sai 53:3)

    Đúng hay Sai?

2. Người "bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì." (Ê-sai 53:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Nhưng người đã vì tội lỗi (mình / chúng ta) mà bị vết, vì sự gian ác (mình / chúng ta) mà bị thương," (Ê-sai 53:5)

4. "Bởi sự sửa phạt người chịu (chúng ta / người) được bình an, bởi lằn roi người (chúng ta / người) được lành bịnh." (Ê-sai 53:5)


Điền vào chỗ trống:

5. "Chúng ta ___________ đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của ___________ _____________ chúng ta đều chất trên người." (Ê-sai 53:6)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

6. "Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ..." (Êsai 53:7)

a. chẳng hề mở miệng.
b. người tự bào chữa mình

"Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông..." (Êsai 3:7)

a. người chẳng từng mở miệng.
b. người tự bào chữa cho mình (Ê-sai 53:7)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt?" (Ê-sai 53:8)

    Đúng hay Sai?

8. "Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu;" (Ê-sai 53:9)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

9. "Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được _________ ___________ __________; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ." (Ê-sai 53:11)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)