Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-sai > 146. Trời Mới Đất Mới - (Ê-sai 65:17-25)  


146. TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

(Ê-sai 65:17-25)


Câu Gốc:

"Ta sẽ dựng trời mới đất mới" (Ê-sai 65:17)


Điền vào chỗ trống:

1. "Ta sẽ dựng _________ mới ___________ mới;" (Ê-sai 65:17)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. Những việc trước sẽ còn nhớ đến nữa (Ê-sai 65:17)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Thà các ngươi hãy (buồn rầu/ mừng rỡ) và (than khóc / vui vẻ) đời đời trong sự ta dựng nên." (Ê-sai 65:18)

4. "Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng (hủy phá / hưởng) công việc tay mình làm." (Ê-sai 65:22)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa" (Ê-sai 65:23)

    Đúng hay Sai?

6. họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa." (Ê-sai 65:23)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Muông sói với chiên con sẽ (sủa / ăn) chung," (Ê-sai 65:25)

8. "(sư tử / cá mập) ăn rơm như bò" (Ê-sai 65:25)

9. "rắn ăn ( củi mốc / bụi đất)" (Ê-sai 65:25)

10. "Sẽ (có / chẳng có) ai làm tổn hại, hay là hủy phá trong khắp núi thánh ta, Đức Giê-hô-va đã phán vậy." (Ê-sai 65:25)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)