Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xê-chi-ên > 151. Sự Kêu Gọi Ê-xê-chi-ên - (Ê-xê-chi-ên 2:1-3:15)  


151. SỰ KÊU GỌI Ê-XÊ-CHI-ÊN

(Ê-xê-chi-ên 2:1-3:15)


Câu Gốc:

"Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi." (Ê-xê-chi-ên 3:10)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, chân ngươi hãy (quỳ / đứng), ta sẽ phán cùng ngươi." (Ê-xê-chi-ên 2:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên, và ta nghe Đấng đã phán cùng ta." (Ê-xê-chi-ên 2:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con cái Y-sơ-ra-ên, đến các dân bạn nghịch (nổi giận / nổi loạn) nghịch cùng ta;" (Ê-xê-chi-ên 2:3)

4. "Ta bèn xem, nầy, có một cái tay giơ đến ta, cầm một (bìa / bản) sách cuốn." (Ê-xê-chi-ên 2:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Ta mở miệng ra, và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy." (Ê-xê-chi-ên 3:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Đoạn, Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nhận vào (trí / lòng) và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi." (Ê-xê-chi-ên 3:10)


Điền vào chỗ trống:

7. "Bấy giờ Thần cất ta lên, và ta nghe có tiếng ào ào rất lớn ở đằng sau ta rằng: Đáng chúc phước cho sự ____________ ___________ Đức Giê-hô-va từ nơi Ngài!" (Ê-xê-chi-ên 3:12)


Khoanh tròn những chữ đúng:


Cùng một chữ điền vào đúng các chỗ trống này. Hãy khoanh tròn chữ đó

8. "Ta cũng nghe _________________ cánh của các vật sống đập cái nầy với cái khác, _____________ của những bánh xe kề các vật ấy, và _____________ ào ào rất lớn." (Ê-xê-chi-ên 3:13)
(Tiếng / Sự yên lặng)

9. "Đoạn, Thần cất ________ lên và đem __________đi; _________ đi, lòng ____________đầy sự cay đắng nóng nảy, tay Đức Giê-hô-va đặt trên _____________ cách mạnh mẽ." (Ê-xê-chi-ên 3:14)

(ta / con trai ta)
TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)