Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xê-chi-ên > 152. Đức Chúa Trời, Đấng Chăn Chiên Thật - (Ê-xê-chi-ên 34:11-31)  


152. ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG CHĂN CHIÊN THẬT

(Ê-xê-chi-ên 34:11-31)


Câu Gốc:

"Bay là chiên của ta, là chiên của đồng cỏ ta; bay là loài người và ta là Đức Chúa Trời bay, Chúa Giê-hô-va phán vậy." (Ê-xê-chi-ên 34:31)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, chính ta, tức là ta, sẽ (nghe / kiếm) chiên ta, ta sẽ tìm nó ra." (Ê-xê-chi-ên 34:11)

2. "Ví như (người lính / kẻ chăn) tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy: ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối." (Ê-xê-chi-ên 34:12)

3. "Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và đem chúng nó về trong đất (riêng chúng nó / lân cận)." (Ê-xê-chi-ên 34:13)

4. "Ta sẽ (quên / tìm) con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh." (Ê-xê-chi-ên 34:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Nên ta sẽ đến cứu bầy chiên ta, chúng nó sẽ không làm mồi nữa, và ta sẽ xét đoán giữa chiên và chiên." (Ê-xê-chi-ên 34:22)

    Đúng hay Sai?

6. "Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, còn Đa-vít, tôi tớ ta, sẽ làm vua giữa chúng nó. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy." (Ê-xê-chi-ên 34:24)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện, ấy sẽ là (sự thiếu kém / cơn mưa) của phước lành." (Ê-xê-chi-ên 34:26)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. Cây ngoài đồng sẽ khô héo và không ra trái (Ê-xê-chi-ên 34:27)

    Đúng hay Sai?

9. "Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va" (Ê-xê-chi-ên 34:27)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

10. "Ta sẽ sắm ___________ có danh tiếng cho chúng nó, chúng nó sẽ không chết đói trong đất mình nữa, và cũng không còn chịu sự hổ nhuốc của các nước nữa." (Ê-xê-chi-ên 34:29)

11. "Chúng nó sẽ ____________ ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng nó, ở cùng chúng nó, và biết nhà Y-sơ-ra-ên chúng nó là dân ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy." (Ê-xê-chi-ên 34:30)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)