Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xê-chi-ên > 153. Một Tấm Lòng Được Thay Mới - (Ê-xê-chi-ên 36:26-27)  


153. MỘT TẤM LÒNG ĐƯỢC THAY MỚI

(Ê-xê-chi-ên 36:26-27)


Câu Gốc:

"Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi." (Ê-xê-chi-ên 36:26)

"Chúa Giê-hô-va phán như vầy..." (Ê-xê-chi-ên 36:22)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Ta sẽ ban lòng (cứng cõi / mới) cho các ngươi, và đặt thần (cũ / mới) trong các ngươi." (Ê-xê-chi-ên 36:26)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. Chúa Giê-hô-va cũng phán rằng "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt." (Ê-xê-chi-ên 36:26)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

3. Ngài phán "Ta sẽ đặt _____________ ta trong các ngươi." (Ê-xê-chi-ên 36:27)


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "và khiến các ngươi (xây bỏ / noi theo) luật lệ ta." (Ê-xê-chi-ên 36:27)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. Chúa cũng phán "Các ngươi sẽ không giữ mạng lịnh ta và làm theo." (Ê-xê-chi-ên 36:27)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)