Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xê-chi-ên > 154. Sự Vinh Hiển Trở Lại Đền Thờ - (Ê-xê-chi-ên 43:1-12)  


154. SỰ VINH HIỂN TRỞ LẠI ĐỀN THỜ

(Ê-xê-chi-ên 43:1-12)


Câu Gốc:

"Hỡi con người, đây là nơi đặt ngai ta, là nơi để bàn chân ta, tại đây ta sẽ ở đời đời giữa con cái Y-sơ-ra-ên." (Ê-xê-chi-ên 43:7)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Ta thấy (thiên sứ / vinh quang) của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên từ phương đông mà đến." (Ê-xê-chi-ên 43:2)

2. "Tiếng Ngài giống như tiếng (đám đông / nước lớn)" (Ê-xê-chi-ên 43:2)

3. "đất (sáng rực / rạn nứt) vì vinh quang Ngài." (Ê-xê-chi-ên 43:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong nhà do hiên cửa hướng đông." (Ê-xê-chi-ên 43:4)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Thần cất ta lên và đem ta vào nơi hành lang trong; và, nầy, vinh quang của Đức Giê-hô-va __________ nhà." (Ê-xê-chi-ên 43:5)


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Người nói cùng ta rằng: Hỡi con người, đây là nơi đặt ngai ta, là nơi để bàn chân ta, tại đây ta sẽ ở (tạm thời / đời đời) giữa con cái Y-sơ-ra-ên." (Ê-xê-chi-ên 43:7)


Điền vào chỗ trống:

7. "Nầy là luật của nhà: Cả châu vi nó ở trên chót núi, là nơi rất _______________. Ấy là luật của nhà như vậy." (Ê-xê-chi-ên 43:12)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)