Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > E-xơ-ra > 121. Chống Đối Việc Xây Dựng Lại Đền Thờ - (E-xơ-ra 4:1-24)  


121. CHỐNG ĐỐI VIỆC XÂY DỰNG LẠI ĐỀN THỜ

(E-xơ-ra 4:1-24)


Câu Gốc:

"Vừa khi đã đọc chiếu của vua Ạt-ta-xét-xe trước mặt Rê-hum, thơ ký, Sim-sai và các đồng liêu họ, thì chúng đồng lật đật đi đến dân Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng công việc." (E-xơ-ra 4:23)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Khi các (bạn hữu/ thù nghịch) của Giu-đa và Bên-gia-min hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, bèn đi đến Xô-rô-ba-bên và các trưởng tộc mà nói rằng: Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em, cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Ê-sa-Ha-đôn, vua A-si-ri, đem chúng tôi lên đây." (E-xơ-ra 4:1-2)

2. "Nhưng Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, và các trưởng tộc khác của Y-sơ-ra-ên, đáp với chúng rằng: Các ngươi (chẳng được/ được hết thảy) phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta; song chúng ta, chỉ một mình chúng ta, sẽ cất một đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, y như Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, đã truyền bảo chúng ta." (E-xơ-ra 4:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Bấy giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ, trong khi họ xây cất;" (E-xơ-ra 4:4)

    Đúng hay Sai?

4. Chúng giúp họ xây cất đền thờ (E-xơ-ra 4:4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Trọn đời Si-ru, vua Pherơsơ, cho đến đời Đa-ri-út, chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ (hổ trợ/ chống với) dân Giu-đa, đặng phá việc họ lo toan." (E-xơ-ra 4:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Nhằm đời A-suê-ru, vừa bắt đầu lên ngôi, thì chúng làm một cái trạng cáo dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem." (E-xơ-ra 4:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Vừa khi đã đọc chiếu của vua Ạt-ta-xét-xe trước mặt Rê-hum, thơ ký, Sim-sai và các đồng liêu họ, thì chúng đồng lật đật đi đến dân Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, lấy năng lực và cường quyền khiến họ (tiếp tục/ ngưng) công việc." (E-xơ-ra 4:23)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. Vậy, công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem cứ được tiến triển mà không bị ngăn trở gì. (E-xơ-ra 4:24)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)