Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > E-xơ-ra > 122. Sự Hoàn Tất và Cung Hiến Đền Thờ - (E-xơ-ra 6:13-22)  


122. SỰ HOÀN TẤT VÀ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ

(E-xơ-ra 6:13-22)


Câu Gốc:

"Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về, đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng." (E-xơ-ra 6:16)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Ấy vậy, các trưởng lão của dân Giu-đa bắt tay (cất lại/ phá hoại) đền thờ, công việc được may mắn, y lời tiên tri của tiên tri A-ghê, và của Xa-cha-ri, con trai của Y-đô." (E-xơ-ra 6:14)

2. "Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và theo chiếu chỉ của (Si-ru/ Sy-ri), (Đa-ri-út/ Ba-ri-út), và (Ạt-ta-xét-xe/ Át-tạt-tê), vua nước Phe-rơ-sơ." (E-xơ-ra 6:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. Ngày thứ ba tháng A-đa, nhằm năm thứ sáu đời vua Đa-ri-út, cái đền chưa được dựng xong. (E-xơ-ra 6:15)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

4. "Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về, đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách ____________ ___________." (E-xơ-ra 6:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. Về lễ khánh thành đền thờ này, chúng dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời (E-xơ-ra 6:17)

    Đúng hay Sai?

6. "Đoạn, ngày mười bốn tháng giêng, các người đã bị bắt làm phu tù được về, giữ lễ Vượt qua." (E-xơ-ra 6:19)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho (ô uế/ thanh sạch), không trừ ai;" (E-xơ-ra 6:20)

8. "Những người Y-sơ-ra-ên đã bị bắt làm phu tù được về, bèn ăn lễ Vượt qua, luôn với những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Y-sơ-ra-ên, đặng (xây bỏ/ tìm kiếm) Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên." (E-xơ-ra 6:21)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái lạc." (E-xơ-ra 6:22)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)