Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > E-xơ-ra > 123. Dân Sự Xưng Tội Lỗi Mình - (E-xơ-ra 10:1-17)  


123. DÂN SỰ XƯNG TỘI LỖI MÌNH

(E-xơ-ra 10:1-17)


Câu Gốc:

"Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và làm điều đẹp ý Ngài: hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang." (E-xơ-ra 10:11)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Trong lúc E-xơ-ra (trò chuyện/ cầu nguyện) như vậy, vừa (khát/ khóc) vừa (đứng đợi/ xưng tội) và (vấp chân/ sấp mình) xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Y-sơ-ra-ên, người nam và nữ rất đông, nhóm hiệp xung quanh người; chúng cũng khóc nức nở." (E-xơ-ra 10:1)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

2. "Khi E-xơ-ra đã chỗi dậy khỏi trước đền Đức Chúa Trời, bèn đi vào phòng của Giô-ha-nan, con trai Ê-li-a-síp; người vào đó... (E-xơ-ra 10:6)

a. không ăn bánh
b. không uống nước
c. người lấy làm buồn thảm vì cớ tội lỗi của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về.
d. Tất cả những câu trên

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Người ta bèn rao truyền khắp xứ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, biểu các dân đã bị bắt làm phu tù được trở về phải nhóm hiệp tại Giê-ru-sa-lem." (E-xơ-ra 10:7)

    Đúng hay Sai?

4. "Cả dân sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời, rúng sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn." (E-xơ-ra 10:9)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Đoạn, E-xơ-ra, thầy tế lễ, đứng dậy, và nói rằng: Các ngươi đã phạm tội, cưới vợ (tin kính/ ngoại bang), và thêm nhiều lên tội lỗi của Y-sơ-ra-ên." (E-xơ-ra 10:10)

6. "Nhưng bây giờ, khá (xưng/ giấu) tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và làm điều đẹp ý Ngài: hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang." (E-xơ-ra 10:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. Cả hội chúng bèn đáp lớn tiếng rằng: Không, điều ông đã nói, chúng tôi chẳng làm theo đâu." (E-xơ-ra 10:12)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Vậy, xin các quan trưởng chúng tôi hãy đứng ở đó đặng biện lý cho cả hội chúng; phàm ai trong các thành chúng tôi đã cưới lấy vợ ngoại bang, phải đến theo kỳ nhứt định, với các trưởng lão và quan xét của bổn thành, đặng sắp đặt việc nầy cho đến chừng đã nguôi (cơn giận dữ / sự chúc phước) của Đức Chúa Trời chúng tôi." (E-xơ-ra 10:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Đến ngày mồng một tháng giêng, chúng đã tra xét xong những người có cưới vợ ngoại bang." (E-xơ-ra 10:17)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)