Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xơ-tê > 128. Mạc-đô-chê Và Ha-man - (Ê-xơ-tê 2:19-3:15)  


128. MẠC-ĐÔ-CHÊ VÀ HA-MAN

(Ê-xơ-tê 2:19-3:15)


Câu Gốc:

"Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." (Ma-thi-ơ 4:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Ê-xơ-tê, y như lời Mạc-đô-chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình; vì Ê-xơ-tê làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. -" (Ê-xơ-tê 2:20)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

2. "Trong các ngày đó, Mạc-đô-chê đương ngồi nơi ____________ vua, có hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, là Bích-than và Thê-rết, nổi giận ___________ ___________ tra tay vào vua A-suê-ru." (Ê-xơ-tê 2:21)


Gạch dưới câu trả lời đúng

3. "Việc ấy thấu đến Mạc-đô-chê biết, người (chẳng nói cho ai biết/ học lại cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, bà Ê-xơ-tê nhân (tên mình/ tên Mạc-đô-chê) tâu lại cho vua. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy (quả thật/ chẳng đúng) như vậy, rồi cả hai đều (được tha/ bị treo nơi cây hình);" (Ê-xơ-tê 2:22-23)

4. "Sau các việc ấy, vua A-suê-ru thăng chức cho Ha-man, con trai của Ham-mê-đa-tha, người A-gát, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua." (Ê-xơ-tê 3:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê không cúi xuống và không lạy mình bèn nổi (vui mừng/ giận dữ)." (Ê-xơ-tê 3:5)

6. "Người ta đã học cho Ha-man biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mạc-đô-chê là một sự nhỏ mọn, người bèn tìm mưu (chúc phước/ giết) hết thảy dân Giu-đa, là tông tộc của Mạc-đô-chê, ở trong toàn nước A-suê-ru." (Ê-xơ-tê 3:6)

7. "Rồi họ gởi (tiền bạc/ các thơ) bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng dạy biểu rằng nhằm ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giu-đa trong một ngày đó, vô luận người già kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giựt tài sản của chúng nó." (Ê-xơ-tê 3:13)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)