Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xơ-tê > 129. Ê-xơ-tê Cầu Xin Cho Dân Sự Mình - (Ê-xơ-tê 4:1-17)  


129. Ê-XƠ-TÊ CẦU XIN CHO DÂN SỰ MÌNH

(Ê-xơ-tê 4:1-17)


Câu Gốc:

"... tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết." (Ê-xơ-tê 4:16)


Khoang tròn câu trả lời đúng:

1. Vả, khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy... (Ê-xơ-tê 4:1)

a. bèn xé áo mình
b. mặc lấy một cái bao và phủ tro
c. rồi đi ra giữa thành
d. lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng.
e. tất cả những câu trên


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lịnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa bèn có sự thảm sầu, kiêng cữ ăn, khóc lóc, và kêu van; lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình." (Ê-xơ-tê 4:3)

    Đúng hay Sai?

3. "Người cũng đưa cho hoạn quan một bổn sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Su-sơ đặng tuyệt diệt dân Giu-đa, để hoạn quan chỉ cho bà Ê-xơ-tê xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua, trước mặt vua nài xin ơn vua và cầu khẩn giùm cho dân tộc mình." (Ê-xơ-tê 4:8)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. Ê-xơ-tê nhắn lời lại cho Mạc-đô-chê rằng"Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện, mà không được lịnh vời thì ai đó theo luật đã định tất phải bị (tống giam/ xử tử) đi, miễn là được vua giơ cây phủ việt vàng ra, thì mới (chống/ sống);" (Ê-xơ-tê 4:11)


Điền vào chỗ trống:

5. "Mạc-đô-chê biểu đáp lại cùng bà Ê-xơ-tê rằng: Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, ngươi sẽ được ____________ khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác; vì nếu ngươi làm ____________ trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và __________ __________ bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị ___________ ____________; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ __________ __________ hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?" (Ê-xơ-tê 4:13-14)


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Bà Ê-xơ-tê bèn biểu đáp lại cùng Mạc-đô-chê rằng: Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi (khóc lóc/ kiêng cữ ăn) trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ (khóc lóc/ kiêng cữ ăn) nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết." (Ê-xơ-tê 4:15-16)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)