Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xơ-tê > 131. Mạc-đô-chê Được Tôn Trọng - (Ê-xơ-tê 6:1-14)  


131. MẠC-ĐÔ-CHÊ ĐƯỢC TÔN TRỌNG

(Ê-xơ-tê 6:1-14)


Câu Gốc:

"Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau,Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã." (Châm-ngôn 16:18)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đêm đó, vua không (ăn/ ngủ) được; nên truyền đem sách sử ký, (xé/ đọc) tại trước mặt vua." (Ê-xơ-tê 6:1)

2. "Người ta thấy có chép rằng (Mạc-đô-chê/ Ha-man) đã tỏ ra mưu của Bích-than và Thê-rết, hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, toan tr tay vào vua A-suê-ru." (Ê-xơ-tê 6:2)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Vua nói: Vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng: Người chẳng được chi hết." (Ê-xơ-tê 6:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Ha-man bèn vào. Vua nói với người rằng: Phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Ha-man nghĩ thầm rằng: Vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn (Mạc-đô-chê/ ta) sao?" (Ê-xơ-tê 6:6)


Gạch dưới những câu trả lời đúng:

5. "Vậy, Ha-man bèn tâu rằng: Hễ người nào vua muốn tôn trọng... (Ê-xơ-tê 6:7-9)

a. khá đem cho áo triều của vua mặc,
b. ngựa của vua cỡi,
c. đội mão triều thiên vua trên đầu con ngựa đó;
d. áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua, để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng,
e. dẫn người cỡi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội,
f. và la lên rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy.


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. Vua nói với Ha-man rằng: "Ngươi là người mà ta muốn tôn trọng." (Ê-xơ-tê 6:10)

    Đúng hay Sai?

7. "Đoạn, Mạc-đô-chê trở về cửa vua. Còn Ha-man lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu lại." (Ê-xơ-tê 6:12)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. "Ha-man thuật lại cho Xê-rết, vợ mình, và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy các người khôn ngoan và Xê-rết, vợ người, nói rằng: Ông đã khởi mòi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê rồi; nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa, thì ông sẽ chẳng __________ hắn được đâu, nhưng sẽ _________ ___________ quả hẳn trước mặt người." (Ê-xơ-tê 6:13)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)