Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xơ-tê > 132. Sự Gian Ác Của Ha-man Bị Báo Trả - (Ê-xơ-tê 7:1-10)  


132. SỰ GIAN ÁC CỦA HA-MAN BỊ BÁO TRẢ

(Ê-xơ-tê 7:1-10)


Câu Gốc:

"Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác." (Rô-ma 12:21)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vậy, vua và Ha-man đến dự tiệc rượu với hoàng hậu Ê-xơ-tê." (Ê-xơ-tê 7:1)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

2. "Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa lại rằng: Ôi vua! Nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn ___________ mà ban mạng sống cho __________, và theo sự nài xin _________ mà ban cho tôi dân tộc ___________." (Ê-xơ-tê 7:3)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

3. "Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán... (Ê-xơ-tê 7:4)

a. để hủy diệt
b. giết chết
c. và làm cho hư mất đi
d. Tất cả những câu trên


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Vua A-suê-ru nói với (Ha-man/ hoàng hậu Ê-xơ-tê) rằng: Kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai, và nó ở đâu?" (Ê-xơ-tê 7:5)

5. "Bà Ê-xơ-tê thưa: Kẻ cừu thù, ấy là (vua/ Ha-man) độc ác kia. Ha-man bèn lấy làm (hớn hở/ khiếp vía) trước mặt vua và hoàng hậu." (Ê-xơ-tê 7:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Vua nổi thạnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Còn Ha-man vì thấy rõ vua nhứt định giáng họa cho mình, bèn ở lại nài khẩn hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu sanh mạng mình." (Ê-xơ-tê 7:7)

    Đúng hay Sai?

7. "Người ta bèn treo Ha-man nơi mộc hình mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận vua bèn nguôi đi." (Ê-xơ-tê 7:10)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)