Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xơ-tê > 133. Ê-xơ-tê Cứu Dân Tộc Mình - (Ê-xơ-tê 8:1-17)  


133. Ê-XƠ-TÊ CỨU DÂN TỘC MÌNH

(Ê-xơ-tê 8:1-17)


Câu Gốc:

"Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình;Nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng." (Châm-ngôn 11:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Ngày đó, vua A-suê-ru ban cho hoàng hậu Ê-xơ-tê cái nhà của Ha-man, kẻ ức hiếp dân Giu-đa. Còn Mạc-đô-chê đi vào trước mặt vua; vì bà Ê-xơ-tê đã bày tỏ người là thân thuộc mình." (Ê-xơ-tê 8:1)

    Đúng hay Sai?

2. "Vua cởi chiếc nhẫn mà người đã lấy nơi Ha-man và ban cho Mạc-đô-chê. Bà Ê-xơ-tê đặt Mạc-đô-chê trên nhà Ha-man." (Ê-xơ-tê 8:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. Vua phán cùng hoàng hậu Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê rằng "Vậy, hai ngươi cũng hãy nhơn danh vua mà viết về dân Giu-đa điều gì vừa ý hai ngươi, rồi lấy (cái mũ/ chiếc nhẫn) của vua mà ấn dấu. Vì một tờ chiếu chỉ nào viết nhơn danh vua và ấn dấu với (cái mũ/ chiếc nhẫn) của vua không thể bãi được.

4. "Chiếu chỉ ấy tỏ rằng vua ban phép cho dân Giu-đa ở trong các tỉnh các thành của nước A-suê-ru hiệp lại. nội trong một ngày, là ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, đặng (chịu bỏ/ binh vực) sanh mạng mình" (Ê-xơ-tê 8:11,12)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

5. "Mạc-đô-chê từ trước mặt vua trở ra...(Ê-xơ-tê 8:15)

a. mặc đồ triều phục xanh và trắng
b. đội một cái mão triều thiên lớn bằng vàng
c. và mặc một cái áo dài bằng bố gai mịn màu tím
d. Tất cả những câu trên.

Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Về phần dân Giu-đa, thì có (sự sáng sủa/ sầu não/ điên cuồng/ vui vẻ/ khoái lạc/ vinh hiển) (Ê-xơ-tê 8:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Trong mỗi tỉnh mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lịnh và chiếu chỉ của vua thấu đến, thì có sự vui mừng và sự khoái lạc cho dân Giu-đa, bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ. Có nhiều kẻ trong các dân tộc của xứ lại nhập bọn với dân Giu-đa; bởi vì chúng nó bắt sợ hãi dân Giu-đa lắm." (Ê-xơ-tê 8:17)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)