Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xơ-tê > 134. Người Giu-đa Hớn Hở Và Công Bố Tiệc Mừng - (Ê-xơ-tê 9:18-32)  


134. NGƯỜI GIUĐA HỚN HỞ VÀ CÔNG BỐ TIỆC MỪNG

(Ê-xơ-tê 9:18-32)


Câu Gốc:

"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng." (Thi-thiên 126:5)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Bởi cớ ấy, những người Giu-đa ở nơi các hương thôn, lấy ngày (bốn/ mười bốn) tháng A-đa làm một ngày vui mừng, tiệc yến." (Ê-xơ-tê 9:19)

2. Ấy là "một ngày lễ để gởi cho lẫn nhau những (thơ từ/ lễ vật)." (Ê-xơ-tê 9:19)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Mạc-đô-chê ghi chép các điều nầy, và gởi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua A-suê-ru, hoặc gần hay xa, để khiến cho họ hằng năm giữ ngày mười bốn và mười lăm của tháng A-đa... (Ê-xơ-tê 9:20-22)

a. Vì trong ngày và tháng ấy dân Giu-đa đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an,
b. sự đau đớn đổi ra mừng rỡ, và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ;
c. ngày lễ đổi ra tang chế
d. tang chế đổi ra ngày lễ
e. họ phải lập thành ngày tiệc yến và vui mừng
f. gởi cho lẫn nhau những lễ vật
g. bố thí cho người giàu có
h. bố thí cho người nghèo khổ.


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. Phong tục này được lập ra vì "khi bà Ê-xơ-tê đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy, thì vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các mưu ác mà (Na-a-man/ Ha-man) đã toan hại dân Giu-đa hãy đổ lại trên đầu của (anh em hắn/ hắn), và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi mộc hình." (Ê-xơ-tê 9:25)

5. "Nên dân Giu-đa nhận và định thường lệ cho mình, cho dòng giống mình, và cho những người sẽ nhập bọn với mình, mỗi năm phải giữ (hai mươi/ hai) ngày nầy tùy cái thơ nầy và theo thì nhứt định, chẳng ai nên bỏ bê;" (Ê-xơ-tê 9:27)


Điền vào chỗ trống:

6. "Lịnh mạng của ___________ ________________ định việc giữ các ngày ______________; đoạn điều đó được chép vào sách." (Ê-xơ-tê 9:32)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)