Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giăng > 177. Sự Dọn Sạch Đền Thờ - (Giăng 2:13-22)  


177. SỰ DỌN SẠCH ĐỀN THỜ

(Giăng 2:13-22)


Câu Gốc:

"Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi." (Giăng 2:17)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "(Ngày Sa-bát / Lễ Vượt Qua) của dân Giu-đa hầu đến; Đức Chúa Jêsus lên thành (Bết-lê-hem / Giê-ru-sa-lem.)" (Giăng 2:13)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

2. "Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu, và có người đổi bạc...." (Giăng 2:14)

a. đang giảng dạy cho người ta.
b. dọn hàng ở đó.

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thơ..." (Giăng 2:15)

    Đúng hay Sai?

4. "... vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ." (Giăng 2:15)

    Đúng hay Sai?

5. "Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán." (Giăng 2:16)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

6. "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong_____________ ngày ta sẽ ____________ lại!" (Giăng 2:19)


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất (bốn mươi sáu / bốn) năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong (ba mươi / ba) ngày!" (Giăng 2:20)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình." (Giăng 2:21)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)