Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giăng > 185. Chữa Lành Con Trai Quan Thị Vệ - (Giăng 4:46-54)  


185. CHỮA LÀNH CON TRAI QUAN THỊ VỆ

(Giăng 4:46-54)


Câu Gốc:

"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Jêsus đã phán cho mình, bèn đi." (Giăng 4:50)


Điền vào chỗ trống:

1. "Vậy, Ngài lại đến thành _____________, trong xứ Ga-li-lê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu." (Giăng 4:46)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Nguyên ở tại thành Ca-bê-na-um, có một quan thị vệ kia, con trai người (khoẻ mạnh / mắc bệnh)." (Giăng 4:46)

3. "Quan đó nghe Đức Chúa Jêsus đã từ xứ Giu-đê đến xứ Ga-li-lê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng (gặp / chữa cho) con mình gần chết." (Giăng 4:47)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Quan thị vệ trả lời rằng: Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết!" (Giăng 4:49)

    Đúng hay Sai?

5. Đức Chúa Jêsus phán rằng: "Hãy đi, con của ngươi sống." Nhưng người đó không tin lời Đức Chúa Jêsus đã phán cho mình, bèn đi. (Giăng 4:50)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Người đang đi dọc đàng, các đầy tớ người đến đón mà rằng. Con trai chủ (chết rồi / sống)." (Giăng 4:51)

7. "Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào. Họ trả lời rằng: (Bữa nay / Bữa qua), hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi." (Giăng 4:52)

8. "Người cha nhận biết rằng ấy (không phải / la) chính giờ đó Đức Chúa Jêsus đã phán cùng mình rằng: Con của ngươi sống;" (Giăng 4:53)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "...thì người với cả nhà đều tin." (Giăng 4:53)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)