Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giê-rê-mi > 148. Đức Chúa Trời Hằng Sống và Chân Thật - (Giê-rê-mi 10:1-16)  


148. ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG VÀ CHÂN THẬT

(Giê-rê-mi 10:1-16)


Câu Gốc:

"Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời." (Giê-rê-mi 10:10)

"Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán cho ngươi" (Giê-rê-mi 10:1-2)

Về những thần tượng ngoại bang:
Điền vào chỗ trống:

1. "Người ta đốn __________ trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo;" (Giê-rê-mi 10:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Rồi lấy bạc vàng mà trang sức" (Giê-rê-mi 10:4)

    Đúng hay Sai?

3. "dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay." (Giê-rê-mi 10:4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Các thần ấy tiện như hình cây (cà/ chà là)" (Giê-rê-mi 10:5)

5. "(biết / không biết) nói, (biết / không biết) đi, nên phải khiêng" (Giê-rê-mi 10:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời." (Giê-rê-mi 10:10)

    Đúng hay Sai?

7. "Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài" (Giê-rê-mi 10:12)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. " vì Ngài (đã chẳng / đã) tạo nên mọi sự" (Giê-rê-mi 10:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân." (Giê-rê-mi 10:16)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)