Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giê-rê-mi > 150. Cuốn Sách Của Giê-rê-mi - (Giê-rê-mi 36:1-32)  


150. CUỐN SÁCH CỦA GIÊ-RÊ-MI

(Giê-rê-mi 36:1-32)


Câu Gốc:

"Khi người Giu-đa sẽ biết mọi tai vạ ta định giáng cho chúng nó, có lẽ ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho ta có thể tha sự gian ác và tội lỗi chúng nó." (Giê-rê-mi 36:3)

"Năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si -a, vua Giu-đa, lời Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi rằng:"

Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Hãy lấy một (bìa / cuốn) sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và các dân ngoại, từ ngày ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a, cho đến ngày nay." (Giê-rê-mi 36:2)

2. "Đoạn, Giê-rê-mi dạy Ba-rúc rằng: Ta (được tự do / bị giam cấm), không thể vào nhà Đức Giê-hô-va;" (Giê-rê-mi 36:5)

3. "Nên đến ngày kiêng ăn, chính ngươi hãy đi vào (xứ / nhà) Đức Giê-hô-va, khá đọc cho dân sự nghe lời Đức Giê-hô-va trong sách mà ngươi đã cứ miệng ta chép ra" (Giê-rê-mi 36:6)


Điền vào chỗ trống:

4. "Có lẽ họ sẽ cầu xin Đức Giê-hô-va, và _________ _________ khỏi đường ác mình;" (Giê-rê-mi 36:7)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. Nhưng Ba-rúc không đọc cho cả dân sự nghe mọi lời của Giê-rê-mi trong sách" (Giê-rê-mi 36:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Cho nên các quan trưởng bèn sai Giê-hu-đi, con trai Nê-tha-nia, cháu Sê-lê-mia, chắt Cu-si, đến cùng Ba-rúc, mà rằng: Hãy cầm trong tay cuốn sách mà ngươi đã (viết / đọc) cho dân sự nghe, và đến đây." (Giê-rê-mi 36:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. Nhưng Ba-rúc không đọc sách cho ho nghe. (Giê-rê-mi 36:15)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Nhưng, khi họ nghe hết mọi lời, thì sợ mà ngó nhau, và nói cùng Ba-rúc rằng: Chúng ta chắc sẽ đem mọi lời đó tâu cùng (hoàng hậu / vua)." (Giê-rê-mi 36:16)

9. "Xảy ra, Giê-hu-đi vừa đọc được ba bốn hàng trong sách, vua lấy (kéo nhỏ / dao nhỏ) cắt đi và ném vào lửa trong lò, cho đến sách cháy hết trong lửa nơi lò." (Giê-rê-mi 36:23)

"Sau khi vua đốt cuốn sách có những lời mà Ba-rúc đã cứ miệng Giê-rê-mi chép ra, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vầy: "

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

10. "Hãy lấy một cuốn khác, và chép vào đó mọi lời đã chép trong cuốn trước mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt đi." (Giê-rê-mi 36:28)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)