Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giô-na > 162. Thành Ni-ni-ve Ăn Năn - (Giô-na 3:1-10)  


162. THÀNH NI-NI-VE ĂN NĂN

(Giô-na 3:1-10)


Câu Gốc:

"Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao?" (Giô-na 3:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi." (Giô-na 3:1-2)

    Đúng hay Sai?

2. "Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!" (Giô-na 3:4)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

3. "Dân thành Ni-ni-ve... (Giô-na 3:5)

a. tin Đức Chúa Trời.
b. Họ rao ra sự kiêng ăn
c. mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ.
d. Hai câu trên đều sai.

4. "Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve... (Giô-na 3:6)

a. Vua làm như chẳng nghe thấy gì.
b. Vua quấn bao gai và ngồi trong tro.
c. Hai câu trên đều sai.

5. "Đoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve... (Giô-na 3:7)

a. Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước;"
b. Phải tăng thuế.
c. Hãy rao một ngày lễ trong cả xứ.

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình." (Giô-na 3:8)

    Đúng hay Sai?

7. "Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao?" (Giô-na 3:9)

    Đúng hay Sai?

8. Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Nhưng Ngài vẫn không rút lại sự tai họa đã định trên họ. (Giô-na 3:10)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)