Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Gióp > 136. Thử Thách Đầu Tiên Của Gióp - (Gióp 1:6-22)  


136. THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN CỦA GIÓP

(Gióp 1:6-22)


Câu Gốc:

"Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời." (Gióp 1:22)

"Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng." (Gióp 1:6)


Điền vào chỗ trống:

1. "Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, _________ _________ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?" (Gióp 1:8)


Khoanh tròn những chữ đúng:


2. "Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở (bốn phía/ phía trên/ phía dưới) người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao?" (Gióp 1:9-10)

3. "Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ (tôn vinh/ phỉ báng) Chúa trước mặt." (Gióp 1:10-11)

4. "Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong (túi/ tay) ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va," (Gióp 1:12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

"Một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng...

5. Bò đương cày, lừa đương ăn gần bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông." (Gióp 1:14-15)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

"Người nầy còn đương nói, thì một người khác đến, báo rằng...

6. "(Mưa/ Lửa) của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông." (Gióp 1:16)

"Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng...
7. "Dân (Phi-li-tin/ Canh-đê) phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông." (Gióp 1:17)

"Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng...

8. Các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ, kìa một (đám mây/ ngọn gió) lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông." (Gióp 1:18-19)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. Gióp bèn chỗi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà đầu hàng, (Gióp 1:20)

    Đúng hay Sai?

10. "Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời." (Gióp 1:22)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)