Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Gióp > 137. Thử Thách Thứ Hai Của Gióp - (Gióp 2:1-10)  


137. THỬ THÁCH THỨ HAI CỦA GIÓP

(Gióp 2:1-10)


Câu Gốc:

Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? " (Gióp 2:10)

"Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va." (Gióp 2:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác;" (Gióp 2:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: ... người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá hủy người (có nguyên cớ / vô cơ)." (Gióp 2:3)

3. "Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: Lấy da đền da, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho (bạn thiết / mạng sống) mình." (Gióp 2:4)


Điền vào chỗ trống:

4. "Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại __________ __________ người ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt." (Gióp 2:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; hãy cất mạng sống người. (Gióp 2:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bịnh (trúng độc/ ung độc), từ bàn chân cho đến chót đầu." (Gióp 2:7)

7. "Gióp lấy một miếng sành đặng (vẽ/ gãi) mình, và ngồi trong đống tro." (Gióp 2:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Vợ người nói với người rằng: Uả? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!" (Gióp 2:9)

    Đúng hay Sai?

9. "Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình." (Gióp 2:10)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)